Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

U spaart nog meer voor uw aanvullend pensioen

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige volstaat niet om dezelfde levensstandaard aan te houden. U moet dus sparen voor een aanvullend pensioen. Naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kunt u voortaan ook een aanvullend pensioen opbouwen met de POZ.

U geniet aanzienlijke fiscale voordelen:

• Als u voldoet aan de voorwaarden voor belastingvermindering, waaronder de 80 %-regel, geniet u 30 % vermindering in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting). Dat betekent dat uw totale pensioen (de som van uw wettelijk pensioen en eventuele aanvullende pensioenen) voor een volledige loopbaan van 40 jaar niet meer mag bedragen dan 80 % van uw referentie-inkomen. Het referentie-inkomen is het gemiddelde van de gecorrigeerde inkomsten* van de 3 vorige belastbare periodes.

*Het gaat om de winst, baten of bezoldiging van de meewerkende echtgeno(o)t(e), met uitzondering van de meerwaarden en winsten of baten van een vorige beroepsactiviteit, verminderd met de beroepskosten en verhoogd met de sociale bijdragen en de VAPZ-premies als deze al opgenomen zijn in de beroepskosten.

• Op de einddatum van uw contract:

Uw pensioenkapitaal is onderworpen aan de personenbelasting aan de afzonderlijke aanslagvoet van 10 % bij een vereffening bij leven vanaf de P-datum (= de datum waarop u voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan) of bij overlijden. Een afzonderlijke aanslagvoet van 33 % is van toepassing in alle andere gevallen.

Uw eventuele winstdeling is vrijgesteld van die belasting.

U kunt bijkomende waarborgen kiezen 

Bied uzelf en uw gezin een betere bescherming door bijkomende waarborgen te onderschrijven in het kader van uw POZ. Zoals bijvoorbeeld een overlijdensdekking (minimum of bijkomend overlijdenskapitaal) of een dekking arbeidsongeschiktheid.

U kunt uw pensioenkapitaal gebruiken om vastgoedprojecten te financieren

Hebt u zin om een onroerend goed te kopen, te bouwen of te renoveren? Doe dit met een voorschot, een inpandgeving of een krediet met wedersamenstelling.

Om meer te weten over de mogelijkheden die een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen biedt, kan u terecht bij ons.

Vorige

Reacties zijn gesloten.