Langetermijnsparen

Leven - Langetermijnsparen

Wie aan langetermijnsparen doet kan een aardig spaarpotje opbouwen voor later door premies te storten in een veilige spaarverzekering. Dat brengt meer op dan een spaarboekje maar tegelijkertijd zit u wel 100% safe, wat een belangrijk verschil is ten opzichte van beleggingsfondsen. Uw kapitaal is immers op elk ogenblik beschermd én u krijgt er een gegarandeerd vast rendement bovenop. Daarnaast kan de verzekeraar nog een winstdeelname toekennen als de zaken hem voor de wind gaan. Omdat langetermijnsparen een maatschappelijk nut heeft, kan u bovendien de premies inbrengen in uw belastingen.

Fiscaal voordeel langetermijnsparen
 
Net zoals bij het pensioensparen kan u genieten van een fiscaal voordeel voor langetermijnsparen. Het bedrag dat u jaarlijks maximaal kan inbrengen hangt af van uw beroepsinkomsten en is momenteel begrensd op 2.260 euro. U krijgt van de fiscus 30% terug van uw betaalde premie. Indien u het maximum kunt storten levert dit u een fiscaal voordeel op van 678 euro.

Opgelet, u kan slechts genieten van een fiscaal voordeel in het kader van langetermijnsparen voor zover u niet reeds een fiscaal voordeel geniet in het kader van het verwerven van een eigen woning (de woonbonus).

Voorwaarden fiscaal voordeel langetermijnsparen

 • U moet premies betaald hebben in het jaar waarvoor u wenst te genieten van de fiscale voordelen, met andere woorden contracten mogen niet worden afgesloten met terugwerkende kracht;
 • U betaalde deze premies met het oog op het opbouwen van een rente of kapitaal in geval van leven op een bepaald ogenblik of bij overlijden vóór dat ogenblik;
 • Voor het langetermijnsparen moet u het contract aangaan bij een verzekeringsonderneming gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte;
 • U bent zelf het contract aangegaan vanaf ten vroegste 18 jaar en vóór u de leeftijd van 65 jaar bereikte;
 • Het contract mag uitsluitend zijn afgesloten zijn op uw hoofd, u bent met andere woorden dus zowel de verzekeringnemer als de verzekerde;
 • Als het contract een bedrag bij leven voorziet moet het minstens 10 jaar te lopen;
 • De einddatum van het contract is ten vroegste de datum waarop u 65 jaar wordt;
 • In het contract staat (staan) als begunstigde(n) aangeduid:
  • uzelf als u in leven bent op uw 65ste,
  • uw echtgenoot of wettelijke samenwonende partner of bloedverwanten tot en met de tweede graad

Hoe aanvragen?
 
De belastingvermindering is facultatief, ze wordt enkel verleend op verzoek van de belastingplichtige. Wanneer u voor de eerste keer een belastingvermindering wil genieten voor de premies die u gestort heeft in een individueel levensverzekeringscontract, dan moet u bij uw belastingaangifte een attest van uw verzekeringsonderneming voegen waarin wordt bevestigd dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Bovendien krijgt u voor elk jaar waarin u gestort heeft een bewijs van premiebetaling dat u bij uw aangifte voegt (of bijhoudt als u uw belastingen elektronisch invult).

Belastingen op het langetermijnsparen
 
Als u de premies voor het langetermijnsparen inbrengt in de belastingen, zal u op het opgebouwde kapitaal een éénmalige heffing moeten betalen.

Deze belasting bedraagt 10%. De verzekeraar houdt deze belasting in op uw 60ste verjaardag als u het contract vóór uw 55ste startte. Begon u pas later met langetermijnsparen, dan moet u de heffing betalen op het moment dat het contract tien jaar loopt. De premies die na deze datum gestort worden, blijven evenwel een fiscaal voordeel genieten.

Bovenstaande heffing gebeurt ongeacht het aantal jaar dat u een premie hebt ingebracht in uw belastingen. Eens u voor minstens één premie van het contract een fiscaal voordeel hebt genoten, is de latere uitkering van het contract volledig belastbaar. Merk wel op dat er geen belasting geheven wordt op de uitgekeerde winstdeelname.

Wanneer krijgt u het geld uit het langetermijnsparen?
 
In het contract staat een einddatum vermeld. Meestal is dit de leeftijd waarop u 65 jaar wordt, maar het kan ook later zijn. Wat u spaart blijft ook vast staan tot die datum. Indien u vroeger zou overlijden, dan gaat het geld naar de begunstigde (dit kunnen ook meerdere personen zijn) die u aanduidde in het contract.

Als het echt nodig is, kan u uw geld vóór uw 60ste opvragen maar dit straft de fiscus af door de uitkering zwaarder te belasten. Ook kan de verzekeraar dan kosten aanrekenen.

Vorige

Reacties zijn gesloten.