Familiale verzekering

Varia - Gezinsleven - Familiale Verzekering

Wat is de familiale BA-verzekering?

De familiale BA-verzekering (BA staat voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid), beter gekend als de familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen.

Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde heeft toegebracht.

Deze verzekering dekt de schade die u - of personen die bij u inwonen - veroorzaakte(n) maar ook door uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie, of door uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.

Als bescherming van uw vermogen is ze een absolute "must" voor iedereen, met of zonder kinderen!

Waarom is de familiale BA-verzekering nuttig?

Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van uw vermogen tegen de financiële gevolgen van uw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die uw aansprakelijkheid in het geding brengen.

Als u burgerlijk aansprakelijk bent, bent u verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door uw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt dan dat u met heel uw vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding.

Wettelijk bent u niet alleen aansprakelijk voor uw eigen fouten, maar ook voor die van uw kinderen, voor de schade veroorzaakt door uw dieren, uw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan u eigenaar bent. Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd. Wanneer u er niet voor verzekerd bent, kan u dat veel geld kosten.

De familiale BA-verzekering mag in België dan wel niet verplicht zijn, toch is ze onontbeerlijk aangezien ze de derde vergoedt wanneer u effectief aansprakelijk bent voor een schadegeval. Ze zal ook uw belangen verdedigen en, in geval van conflict over de erkenning van uw aansprakelijkheid, zal ze ook de kosten en erelonen voor uw verdediging betalen.

De familiale BA moet in uw portefeuille met basisverzekeringen zitten zodra u niet meer gedekt bent door de verzekeringspolis van uw ouders (d.w.z. wanneer u elders dan bij hen gedomicilieerd bent). Wacht niet tot u kinderen heeft om een familiale BA-polis te sluiten want ook volwassenen kunnen een ongeval veroorzaken.

Als u wenst dat de verzekeraar u ook helpt om schadevergoeding te krijgen van een derde wanneer die u schade berokkent die valt onder de familiale BA-verzekering, kan u de polis uitbreiden met een luik "rechtsbijstand". Voor meer details hierover kan u terecht in de rubriek rechtsbijstand.

Troeven van de familiale verzekering

Een familiale BA-verzekering is niet duur

De premie, taksen inbegrepen, van de meeste familiale BA-polissen varieert tussen 60 en 100 euro. Daarin is een luik rechtsbijstand inbegrepen ter verdediging van de belangen van een verzekerde die in zijn/haar privéleven het slachtoffer geworden is van schade veroorzaakt door een andere persoon.

De verzekerde bedragen zijn erg hoog en de franchise beperkt

Iedere polis waarborgt immers minimaal 20.000.000 euro voor lichamelijke schade en 1.000.000 euro voor materiële schade (geïndexeerde bedragen). De meeste polissen bieden een waarborg die 3 tot 4 maal groter is voor de materiële schade. De eventuele franchise, dit is het deel van de schade dat u zelf moet vergoeden, schommelt rond de 240 euro.

 

 

Vorige

Reacties zijn gesloten.