Bedrijfsleiderverzekering

Varia - Bedrijfsleven - Bedrijfsleidersverzekering

Welke aansprakelijkheid hebben bedrijfsleiders?

Wie als bestuurder, zaakvoerder of gelijkgestelde betrokken is bij de werking van een handelsvennootschap of een vzw kan aansprakelijk zijn in de uitvoering van zijn of haar functie.

De bedrijfsverantwoordelijken, in het bijzonder de leden van het directiecomité en van de raad van bestuur zijn immers wettelijk aansprakelijk voor hun fouten en nalatigheden. De burgerlijke aansprakelijkheid die dit meebrengt is persoonlijk. Hun private vermogen kan dus in gevaar zijn naar aanleiding van klachten.

De burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van verantwoordelijken kan onder andere betrokken worden op grond van:

  • algemene extracontractuele BA van gemeen recht, op basis van de artikelen 1382 en 1383 van het burgerlijk wetboek;
  • contractuele BA van de lasthebber op basis van artikel 527 van het wetboek van vennootschappen dat bepaalt dat de bestuurders, de leden van het directiecomité en de dagelijkse bestuurders verantwoordelijk zijn voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
  • de bijzondere contractuele en extracontractuele BA, op basis van artikel 528 van het wetboek van vennootschappen dat kan ingeroepen worden door zowel derden als de aandeelhouders in geval van inbreuk op de statuten of op de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. In dergelijk geval zijn de bestuurders solidair aansprakelijk, behalve indien zij kunnen bewijzen dat zij geen verband hebben met de gepleegde fout en dat zij deze fout meegedeeld hebben tijdens de hierop volgende algemene vergadering.
  • verzwaarde BA, op basis van artikel 530 van het wetboek van vennootschappen, indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen en indien komt vast te staan dat een kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement.

De schade kan het gevolg zijn van een door hen begane fout, maar ook door hun collega-bestuurders (hoofdelijke aansprakelijkheid).

Wat is een verzekering BA-bestuurder?

Een onderneming kan haar bestuurders beschermen tegen het burgerlijkeaansprakelijkheidsrisico en dit dekken via een verzekering BA-bestuurder, ook wel verzekering BA van de Sociale Lasthebbers of Directors and Officers Liability Insurance (D&O) genoemd.

Het gaat vaak om afzonderlijk contract dat de schade vergoed die veroorzaakt wordt tijdens de uitoefening van een functie als bedrijfsleider (nalatigheid, slecht beheer,...).

Wat dekt de verzekering BA-bestuurder?

De BA-bestuurdersverzekering dekt de financiële gevolgen die voortvloeien uit de persoonlijke of hoofdelijke aansprakelijkheid van de verzekerden ten gevolge van door de vennootschap of derden geleden schade die toe te schrijven is aan door de verzekerden begane fouten. Ook kan die verzekering desgevallend de verdediging van de verzekeren ten laste nemen.

Opgelet: naast de klassieke uitsluitingen, zoals opzettelijke daden, misbruik van sociale goederen, geldboeten en straffen,...zijn sommige vormen van schade uitgesloten om dubbel gebruik te vermijden met andere verzekeringen zoals de verzekering tegen materiële schade, lichamelijke schade, de professionele BA,....

Wie is verzekerd?

De onderneming sluit die polissen meestal voor al haar bestuurders.

Daarbij is het van belang de verzekerden in de meest ruime zin te beschouwen. De overeenkomst vermeldt de bestuurders dan ook niet met naam en verleent dekking aan iedere nieuwe bestuurder. In de meeste huidige op de markt aangeboden polissen is een verregaande dekking opgenomen voor de bestuurders van rechtswege, de feitelijke bestuurders, de vroegere, huidige en toekomstige bestuurders, de algemeen directeurs, de zaakvoerders, de vereffenaars, de bestuurders die rechtspersonen zijn en hen die ze vertegenwoordigen, alsook de erfgenamen of de echtgenoten van die personen wanneer een klacht tegen hen is ingediend naar aanleiding van een fout van hun erflater of echtgenoot.

Merk op dat in heel wat verzekeringsovereenkomsten de verzekerde onderneming een derde is ten aanzien van de bestuurder die de fout begaan heeft.

Hoeveel kost een bedrijfsleidersverzekering?

De premie voor een verzekering BA-bestuurder hangt af van de financiële situatie, de omvang, de activiteiten, het schadeverleden, de beursnotering, activiteiten in de USA,... van de onderneming, maar ook van de bedragen waarvoor de onderneming beslist de BA van haar verantwoordelijken te verzekeren.

Vorige

Reacties zijn gesloten.