Kilometerheffing vrachtwagens vanaf 01/04/2016

Op 1 april 2016 vervangt België het eurovignet definitief door de kilometerheffing. 

Zijn onderworpen aan de kilometerheffing: alle motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht (MTM) meer dan 3,5 ton bedraagt, behalve als ze in aanmerking komen voor een specifieke vrijstelling.  

Een OBU (‘on board unit’)moet worden geïnstalleerd in het voertuig.

Voertuigen ontworpen en gebouwd voor andere doeleinden dan ‘voor het vervoer van goederen’ (bv. bedrijfsmaterieel of bussen) zijn niet onderhevig aan de kilometerheffing.

Dit is de meest relevante documentatie waarover we op dit ogenblik beschikken :

Kilometerheffing_vrachtwagens_Viapass

Omzendbrief VLABEL verduidelijkt welke voertuigen vanaf 1 april 2016 kilometerheffing moeten betalen 

Omzendbrief FB/VLABEL/2016/1 verduidelijkt welke voertuigen vanaf 1 april 2016 op de belangrijkste Vlaamse wegen een kilometerheffing zullen moeten betalen. 

De omzendbrief bevat ook een lijst van voertuigen waarop de kilometerheffing niet van toepassing is. Hij preciseert in welke gevallen geen dienstverleningscontract moet worden afgesloten en een on board unit (OBU) moet worden geïnstalleerd. Hij duidt een single point of contact (SPOC) aan waar de weggebruikers terecht kunnen voor aanvullende info. En hij beschrijft de vrijwillige aanmeldingsprocedure voor voertuigen waarvoor geen kilometerheffing moet worden betaald. 

Toepassingsgebied kilometerheffing 

Op 1 april 2016 vervangt België het eurovignet definitief door de kilometerheffing. 

Het toepassingsgebied van de kilometerheffing verschilt van dat van het eurovignet. 

Zijn onderworpen aan het eurovignet: de motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen bedoeld of uitsluitend gebruikt voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht minstens 12 ton bedraagt (art. 3, eurovignetwet). 

Zijn onderworpen aan de kilometerheffing: alle motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen en waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht (MTT) meer dan 3,5 ton bedraagt (zie definitie van voertuig in art. 1.1.0.0.2, vijfde lid, 6°,VCF) (decreet van 3 juli 2015). 

Uit deze definitie blijkt duidelijk dat voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg onder de kilometerheffing vallen, voor zover het MTT meer dan 3,5 ton bedraagt (in plaats van de 12 ton die als ondergrens voor het eurovignet geldt). 

Oplegger- of aanhangwagentrekkende voertuigen van meer dan 3,5 ton MTT die bedoeld zijn voor het vervoer van goederen vallen dus steeds onder de kilometerheffing, ook als die voertuigen alleen, zonder oplegger of aanhangwagen rondrijden. Voor voertuigen van 3,5 ton MTT of minder die (potentieel) een aanhangwagen kunnen trekken (bv. een bestelwagen met trekhaak die een aanhangwagen trekt) geldt de kilometerheffing niet, ook niet als ze effectief als trekker zouden optreden op de openbare weg. 

In tegenstelling tot het eurovignetsysteem, waarbij uitsluitend gebruik voor het vervoer over de weg van goederen gold als vereiste, is het bij de kilometerheffing dus niet vereist dat de voertuigen ‘uitsluitend’ worden bedoeld of gebruikt voor goederenvervoer. Ook voertuigen die niet als exclusieve functie het vervoer van goederen hebben, kunnen onder de kilometerheffing vallen. 

Voertuigen waarvoor het eurovignet gold, zullen dus ook altijd onderworpen zijn aan de kilometerheffing. Daarentegen is het omgekeerde niet altijd waar. 

Onder ‘vervoer van goederen’ moet worden verstaan het vervoer van goederen van de ene plaats naar een andere plaats waarbij de goederen kunnen worden geladen en ontladen. Zo worden bv. ook werktuigen als ‘goederen’ beschouwd. 

De classificatie volgens de internationale voertuigcategorieën (art. 1, § 1, KB van 15 maart 1968) geldt als indicatie om te bepalen of een voertuig ontworpen is voor of gebruikt wordt voor het vervoer van goederen. 

Zo geldt de kilometerheffing bv. voor alle ‘voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen’ van categorie N2 en N3 (punt 2 in art. 1, § 1, KB van 15 maart 1968), behalve als ze in aanmerking komen voor een specifieke vrijstelling.
Daarentegen valt een voertuig van speciale constructie, ook wel bedrijfsmaterieel genoemd (voertuig getypeerd als MT – (codes N, O, T, C, R, S)), niet onder de kilometerheffing omdat het door zijn constructie of definitieve verbouwing voornamelijk is bestemd om als werktuig te gebruiken met een laadvermogen dat bijna 0 is ten opzichte van het tarragewicht.

Ook een bus, zelfs als deze een aanhangwagen met bv. bagage trekt, is niet onderhevig aan de kilometerheffing aangezien het motorvoertuig is bestemd voor personenvervoer. 

Voertuigen die onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing vallen, kunnen vrijgesteld worden als zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 2.4.6.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

Lijst van voertuigen die niet onder kilometerheffing vallen 

Volgens omzendbrief FB/VLABEL/2016/1 vallen volgende voertuigcategorieën in principe niet onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing (exemplatieve, niet-limitatieve lijst):
 

1) Bepaalde werktuigmachines in zoverre ze geen goederen vervoeren, onder meer:
– mobiele kranen;
– verreikers/hoogtewerkers;
– graafmachines;
– bulldozers;
– betonpompen zonder mixer;
– dumpers;
-… 

 

2) Bepaalde andere voertuigen, nl.:
 voertuigen met proefritplaat ZZ, voor zover ze enkel gebruikt worden volgens de voorwaarden vastgelegd in het ‘KB van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens’;
– oldtimers met een O-nummerplaat, die slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden in 
artikel 2, 7°, van het ‘KB van 15 maart 1968 over de technische vereisten van voertuigen’;
– opleidingsvoertuigen voor zover voldaan is aan volgende voorwaarden: 
▪voorzien van dubbele besturing in de cabine;
▪verbod van vervoer van goederen (enkel ‘testvracht’ zoals betonblokken);
▪uiterlijk herkenbaar door vermelding ‘rijschool’ op de cabine;
▪ingeschreven door een rijschool of het sociaal fonds voor transport en logistiek. 

Indien een van bovengenoemde voertuigen (onder punt 1) of punt 2)) goederen zou vervoeren, dan moet er voor dit voertuig toch nog kilometerheffing betaald worden. De kilometerheffing is immers van toepassing op “alle motorvoertuigen en de samengestelde voertuigen bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen…” (decreet van 3 juli 2015). 

Vrijwillige aanmelding van voertuigen die niet onder kilometerheffing vallen 

Als een voertuig waarvoor geen kilometerheffing moet betaald worden, uiterlijk niet herkenbaar is als zodanig, dan kan dit voertuig mogelijks foutief geseind worden, met (onterechte) handhavingsmaatregelen tot gevolg. Om dit te vermijden kan men het voertuig vrijwillig aanmelden bij VLABEL. 

VLABEL zal de voertuigen die sowieso niet onder de kilometerheffing ressorteren ambtshalve opslaan in een database, zodat ze niet onderworpen worden aan continue handhaving. Daarbij zal VLABEL werken met ‘voertuigcategorieën’, zoals bv. code SF (mobiele kranen), code KG (kraanwagen) en code MT (industrieel materieel). 

Om te vermijden dat andere dan bovenstaande voertuigen foutief geseind kunnen worden, kan men het bewuste voertuig vrijwillig aangeven bij VLABEL (als de belastingplichtige kentekenhouder gevestigd is in het Vlaams Gewest) of bij Viapass (voor buitenlandse belastingplichtigen). Bij de aanmelding moeten de nummerplaat en een foto van het voertuig, en de contactgegevens van de aanvrager worden verstrekt. 

Single point of contact 
Vlaamse belastingplichtigen kunnen met hun vragen over de kilometerheffing sinds begin 2016 terecht bij volgend single point of contact (SPOC): 
kilometerheffing@fb.vlaanderen.be.
Buitenlandse belastingplichtige moeten hun vragen richten tot Viapass, die als SPOC de vragen dan zal doorspelen naar het meest gerede gewest.
Voor een vlotte behandeling van de vraag moeten de nummerplaat en een foto van het voertuig, en de contactgegevens van de aanvrager worden verstrekt.
Bij onduidelijkheid over het al dan niet onderworpen zijn aan de kilometerheffing vraagt men best snel mogelijk een standpunt van de SPOC aan.
Wie onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing valt, is vanaf 1 april 2016 immers verplicht om een dienstverleningscontract af te sluiten en een 
on board Unit (OBU) te installeren in zijn voertuig.
Het feit dat men wacht op een beslissing van het SPOC doet hier geen afbreuk aan. Als voor het voertuig een kilometerheffing moet betaald worden, en men voldoet niet aan voorgenoemde verplichtingen, dan riskeert men handhavingsmaatregelen en een boete. 

Bron: Vlaamse Belastingdienst. – Omzendbrief FB/VLABEL/2016/1 van 29 januari 2016 betreffende Titel 1 en titel 2, hoofdstuk 4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband – materieel toepassingsgebied – kilometerheffing, BS 4 februari 2016. 

Omzendbrief_29012016_Vlabel_ivm_kilometerheffing

 

Reacties zijn gesloten.